Audyt finansowy firmy – rzeczywisty stan aktywów i pasywów

Zgodnie z ustawą o rachunkowości okresowe badanie oraz rzetelne sprawozdanie księgowe przeprowadzane jest w firmach finansowych i podmiotach gospodarczych, które w roku poprzedzającym zatrudniały minimum 50 pracowników. Dodatkowo osiągały przychody ze sprzedaży swoich produktów w wysokości powyżej 5 mln euro netto bądź zarządzały zasobami majątkowymi o wartości przekraczającej 2,5 mln euro.

Do przeprowadzenia takiej kontroli zobligowane są firmy spełniające co najmniej dwa z wymienionych warunków. Dla pełnej wiarygodności przeprowadzonej rewizji finansowej wytyczeni są biegli rewidenci, którzy mają uprawnienia przyznawane przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów. Mimo wszystko znajdują się też firmy poszukujące wsparcie dodatkowych inwestorów. Przedstawienie pełnych sprawozdań finansowych oraz ich udokumentowanie jest możliwe do wykonania przez specjalistów w tym zakresie.

Często właściciele i zarządzający zlecają audyt finansowy firmy niezależnym ekspertom z odpowiednimi uprawnieniami jak np. https://fim.pl/oferta/fim-meritum-audyt-finansowy-firm-i-przedsiebiorstw/ których oferta skierowana jest do dużej grupy podmiotów. Polega ona na kilku etapowym porównaniu ze wzorcem rynkowym i wskazaniu odpowiednich kierunków rozwoju. Tylko taki sposób przeprowadzenia audytu przedstawi rzeczywisty obraz stanu finansów, a nawet ich naprawy.

Czy warto przeprowadzić audyt przedsiębiorstwa?

Firmy audytowe dokonują pełnej analizy i oceny sytuacji w danym przedsiębiorstwie. Wyniki kontroli są przedstawione w sposób bardzo przejrzysty. Ich obraz i analiza przedstawia prawdziwy stan firmy. Sprawozdania dokonywane przez pracowników poszczególnych działów nie zawsze odzwierciedlają rzeczywisty stan aktywów i pasywów. Z kolei przeprowadzane wewnętrzne inwentaryzacje stanu materiałów bądź wyrobów gotowych mogą być z wielu przyczyn zawyżane lub zaniżane.

Audyt przedsiębiorstwa to nie tylko wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa, ale również działanie, które warto dobrowolnie wykonać. Może ono przynieść wiele korzyści. Pozwala znaleźć obszary wymagające natychmiastowej poprawy oraz wskazać właściwe kierunki dalszego rozwoju firmy. Biegli rewidenci w przeciwieństwie do własnych pracowników to bezstronni specjaliści z zakresu prawa, finansów oraz rachunkowości. Oprócz wystawionej opinii przez biegłego można otrzymać dokładne wytyczne oraz zestawienie technik i działań, które poprzez wdrożenie spowodują podniesienie efektywności. Wzrost wydajności jest z kolei ważnym czynnikiem dla potencjalnych inwestorów. Dodatkowo można uzyskać wytyczne do usprawnienia procedur zarządzania i podniesienia kompetencji pracowniczych obszarów wymagające poprawy oraz kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Wskazana diagnoza, którą przeprowadza firma audytowa to przede wszystkim program naprawczy danej firmy. Specjaliści zatrudnieni przez zewnętrzne firmy audytorskie posiadają szeroki zakres umiejętności i kwalifikacji oraz duże doświadczenie pozwalające właściwie zinterpretować wyniki przeprowadzonej kontroli dla danej branży. Dzięki obiektywnemu audytowi zostaną dostrzeżone procesy, które usprawnią efektywniejsze zarządzanie kapitałem finansowym czy obiegiem dokumentów. Umożliwi to również wytypowanie potencjalnie słabych punktów, które mogłyby zagrozić kontrolowanemu przedsiębiorstwu. Zdecydowanie największą zaletą badania sprawozdań finansowych jest weryfikacja prawidłowości ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych dla Urzędu Skarbowego. Rzetelna praca biegłych rewidentów przyczynia się często do wykrywania nadużyć na różnych szczeblach i stanowiskach.

Zakres audytu finansowego

Niezwykle skomplikowany i wymagający proces związany z audytem finansowym sprawia, że przedsiębiorstwa decydują się na skorzystanie z usług firm audytorskich. Zatrudniają one nie tylko biegłych rewidentów, ale też prawników i innych specjalistów, którzy zasadniczo wpływają na zakres i jakość świadczonych usług. Poza obowiązkowym, rocznym badaniem sprawozdań finansowych firmy audytorskie zajmują się też badaniem prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji rocznej wszystkich wartości majątkowych, badaniem prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, analizą planów przekształceń w firmie, oceną prawidłowości rozliczeń dotacji unijnych, a także oceną systemu finansowo-księgowego w firmie. Audyt firmy przeprowadzony przez biegłych rewidentów wpływa na:

  • poprawienie efektywności i lepszej wydajności działania,
  • sprawdzenie dokumentów księgowych pod kątem poprawności.
  • przeanalizowanie aktywów i pasywów firmy.

Ważną kwestią badanie sprawozdań finansowych jest wykazanie wszelkich błędów i pomyłek w zakresie rozliczeń podatkowym przedsiębiorstwa oraz sporządzania deklaracji do ZUS. Wskazanie mylnych rozliczeń stwarza możliwość ich korekty i poprawnego sporządzenia dokumentów. Badanie jest wykonywane pod kątem poprawności zapisów księgowych oraz usprawnienia obrotu gospodarczego. Tym samym sprzyja zwiększeniu zaufania jednostki kontrolnej.